Олон улсын сувилагч нарын эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан зохион байгуулах ажлын хүрээнд 2017-04-17-ны өдөр Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газрын дэргэдэх  Төрийн захиргааны удирдлага, Хууль, эрх зүйн хэлтэстэй хамтран “Хөдөлмөрийн тухай хууль”-аар сургалт зохион байгуулж, 85 сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүд хамрагдлаа. 

БОЭТөвийн  Хүний нөөцийн алба