• Аймгийн Засаг Даргын Тамгын Газрын дэргэдэх  Төрийн захиргааны удирдлага, Хууль, эрх зүйн хэлтэстэй хамтран 2017-04-26-нд  “Хөдөлмөрийн тухай хууль”, “Гэр бүлийн хүчирхийллийн эсрэг хууль”-аар сургалт зохион байгуулж, 43 үйлчлэгч, аж ахуйн ажиллагсад хамрагдлаа. 

    БОЭТөвийн  Хүний нөөцийн алба