Онцгой байдлын ерөнхий газраас нийт сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдэд 2019 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдөр гал түймэр үүсэх шалтгаан нөхцөл, галын анхан шатны багаж хэрэгсэлтэй ажиллах аюулгүй ажиллагаа сэдвээр 2 цагийн сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад нийт 47 сувилагч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүд хамрагдав.