Шинээр ажилд сувилагч эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдийн 12 удаагийн сургалт зохион байгуулагдах хөтөлбөрийн дагуу 6 дахь удаагийн сургалт явагдаж байна. Үүнд:
Байгуулагатай танилцах, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, хувцаслалт, түгээмэл үйлдлийн стандартыг эзэмшүүлэх болон яаралтай тусламжийн бэлэн байдлыг үнэлэх, эмийн түүвэр хийх, халдвараас сэргийлэх хяналтын талаар сургалтууд хийгддэг.