Монгол Улсын Шадар сайдын 2017 оны 75 дугаар тушаалын дагуу ”Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн дүрэм” шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүтэц зохион байгуулалт, гамшгийн үеийн бэлэн байдалтай танилцах, зөвлөн туслах ажлын хүрээнд БОЭТөвийн Гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөг шинэчлэн батлаж, мэргэжлийн ангийг шинэчлэн томилож, бэлтгэл ханган  үзлэгт амжилттай оролцлоо.