Өдөрлөгийн хүрээнд Ноос ирээдүй ХХКомпаний ажилтнууд, МСҮТ-ийн оюутан, суралцагч нарт ХДХВ/ДОХ-оос урьдчилан сэргийлэх Эрт илрүүлж эрт эмчлэе сэдэвт сургалт зохион байгуулж, гар авлага, зөвлөмж материал тараасан ба сайн дурын зөвөлгөө шинжилгээнд 56 хүн хамрагдав. Мөн тус арга хэмжээний хүрээнд БОЭТөвийн Цахим бүртгэл болон БЗДХ-ын кабинетад нийт 120 иргэдэд ХДХВ/ДОХ өвчний тухай, түүнээс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдээлэл зөвөлгөө өгч, сайн дурын шинжилгээнд хамруулав.