Маркетинг, мэдээлэл технологийн ажилтны түр ажлын байрны зарлал

Маркетинг, мэдээлэл технологийн ажилтны түр ажлын байр

2019.04.05Дэлгэрэнгүй

БОЭТӨВД ЕРӨНХИЙ МЭРГЭЖЛИЙН СУВИЛАГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛЖ АВНА.

Материал хүлээн авах: Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн Оношилгоо Эмичлгээний Төвийн хүний нөөцийн албанд 2018 оны 03 сарын 22 –ны өдрөөс 04 сарын 01-ний өдөр хүртэл Хүний Нөөцийн Алба

2018.04.10Дэлгэрэнгүй

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ, ЗАХИРГААНЫ ЕРӨНХИЙ ХУУЛЬ, ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

2017.12.13Дэлгэрэнгүй