Сувилахуйн алба нь  хувийн эмнэлгүүдэд зөвлөн туслах үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажилладаг ба 2019 онд Чинмэнд эмнэлгийн сувилагч эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдэд ЭМСайдын 450-р тушаалын Сувилгааны түүх хөтлөлт, сувилгааны түүх бичихэд хэрэглэгдэх  "ГОРДОН"-ы үнэлгээний талаар сургалтыг зохион байгуулж, анхан шатны бичиг баримт хөтлөлт болон түгээмэл үйлдлийн стандартын зөвлөмж, зөвлөгөөг өгч ажиллаа.