ЭМСайдын 2019 оны 406 дугаар тушаалаар баталсан "Ёс зүйн дүрэм батлах тухай"-г сурталчилах ажлын хүрээнд БОЭТөвийн сувилагч, бага эмч, эмнэлгийн тусгай мэргэжилтнүүдэд  "Ёс зүйг өөрөөсөө эхэлье, нэг нэгэндээ талархаж амьдаръя" сэдэвт сургалтыг 2019 оны 10-р сарын 31-ний өдөр Сувилахуйн албаны дарга Ц.Төмөрцоож зааж сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 60 сувилагч, бага эмч хамрагдсан.