БОЭТөвийн сувилахуйн алба 2019 онд шинээр ажилд орсон нийт сувилагч нарт “Шинэ ажилтны хөгжлийн хөтөлбөр”-ийн хүрээнд чадваржуулах сургалт зохион байгуулав.