Нэр
Батласан
Файл
Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөл олгох тухай
2017-03-23
Эмчлэх эрхийн зөвшөөрөл олгох тухай
2017-03-23
Үндэсний хөтөлбөр батлах тухай засгийн газрын тогт
2017-12-11
Болзолт уралдаан зарлах тухай
2017-12-11
Журам батлах тухай хамтарсан тушаал
2017-12-11
Заавар хүргүүлэх тухай
2017-12-11
Дүрэм батлах тухай
2018-03-20
Журам батлах тухай
2015-05-08
Журам шинэчлэн батлах тухай
2017-03-09
А/548 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДИЙ
2018-12-28
ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ХЭМ ХЭМЖЭЭ"-Г ШИНЭЧ
2013-11-25
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЗУРАГТ БОЛОН БИЧМЭЛ АНХААРУУЛГЫГ ШИН
2018-01-17
А/406 ЭМНЭЛГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ БАТЛАХ
2019-09-04
Дүрэм батлах тухай
2017-06-30
А/179 2019 оныг "Иргэн төвтэй төрийн үйлчилгээ", "
2019-04-12
А/19 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн сургалт зохион
2019-01-21