Нэр
Батласан
Файл
БОЭТөвийн бүтэц, орон тоо батлах тухай
2017-01-01
Эмнэлгийн орны тоо, эрүүл мэндийн даатгалын гүйцэт
2017-01-02
Өмч хамгаалах байнгын зөвлөл томилох тухай
2017-01-02
Комисс томилох тухай
2017-01-12
Комисс томилох тухай
2017-01-12
Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
2017-01-12
Ажлын хэсэг томилох тухай
2017-01-16
Томуугийн дэгдэлтийн үед хийх үйл ажиллагааны төлө
2017-10-27
Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
2018-04-17
Хөрөнгө актлах тухай
2018-04-17
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2018-04-17
Сар шинийн баяраар эмнэлгийн үйлчилгээг зохицуулах
2018-04-17
Урамшуулах тухай
2018-04-17
Эмнэлгийн орны тоо, эрүүл мэндийн даатгалын гүйцэт
2018-04-17
А/06 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-01-10
Журам батллах тухай
2018-02-14
Комисс томилох тухай
2018-04-17
Комисс томилох тухай
2018-04-17
Эмч нарын хяналтын комиссыг шинэчлэн байгуулах тух
2018-04-17
Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
2018-04-17
Хүчилтөрөгчийн нэгдсэн системийн суурилуулалт, бар
2018-04-17
Эмнэлгийн орны ачааллыг зохицуулах тухай
2018-04-17
Нэмэгдэл хөлс олгох тухай
2018-04-17
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2018-04-17
Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2018-04-17
A/14 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай
2019-02-28
А/03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-01-10
А/02 Эмнэлгийн орны ачааллыг зохицуулах тухай
2019-01-10
А/04 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-01-10
A/07 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай
2019-01-10
А/08 Нэмэгдэл хөлс олгох тухай
2019-01-10
А/11 Даатгуулагчийг урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүү
2019-02-18
А/23 Ажлын хэсэг томилох тухай
2019-04-30
A/41 Байгууллагын баримт бичиг нягтлан шалгах коми
2019-05-28
А/42 Дотоод хяналтын баг байгуулах тухай
2019-05-28
А/49 Нярайн эрт үеийн нэн шаардлагатай тусламж үйл
2019-06-12
А/05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-01-10
А/09 Эмнэлгийн орны тоо, Эрүүл мэндийн даатгалын г
2019-07-05
А/28 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
2019-05-02
А/29 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-05-02
А/27 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
2019-05-02
А/31 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-05-02
А/32 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
2019-05-16
А/36 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
2019-05-23
А/37 Ажлын хэсэг томилох тухай
2019-05-28
А/39 Ажлын хэсэг томилох тухай
2019-05-28
А/43 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-05-28
А/45 Комисс томилох тухай
2019-06-03
А/51 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-06-28
А/53 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай
2019-07-03
А/10 Сар шинийн баяраар эмнэлгийн үйлчилгээг зохиц
2019-02-02
Урамшуулал олгох тухай
2018-02-12
А/80 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2019-11-07
A/05 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2020-01-15
А/03 ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ
2020-01-02
А/35 КОВИД-19 ХАЛДВАРТ ӨВЧНИЙ ТОХИОЛДОЛД АЖИЛЛАХ Б
2020-04-13
А/37 Ажлын хэсэг байгуулах тухай
2020-04-20
А/41 Баг томилох тухай
2020-05-01
А/42 Ажлын хэсэг томилох тухай
2020-05-11
А/01 БОЭТөвийн бүтэц, орон тоо батлах тухай
2019-01-02